Автомобилска одговорност

Осигурувањето од автоодговорност е законски задолжително осигурување кое се склучува при регистрација на мотоните возила. Со ова осигурување се осигурува одговорноста на сопственикот односно корисникот на моторното возило за штетите кои ќе ги причини на трети лица со користење на возилото.

Доколку сопственикот односно корисникот на моторното возило поради сопствена грешка управувајќи го моторното возило причини штета (материјална и нематеријална) на друго моторно возило или трети лица тогаш со полисата за автоодговорност компанијата наместо Вас ќе ги покрие трошоците за настанатата штета доколку се почитуваат условите предвидени во автоодговорноста.

Но доколку возачот управувајќи го возилото направил штета но ги управувал возилото без возачка дозвола, бил под дејство на алкохол, психотропни супстанци и други услови забранети со условите за автоодговорност, тогаш полисата за автоодговорност не ја покрива настанатата штета, односно штетата ќе биде исплатена од компанијата исплатувач на штетата ќе побара надомест од причинителот на штетата за испатениот износ (надоместена штета) зголемен со други споредни трошоци како камата и трошоци за постапка за присилна наплата.