Зелена карта

Зелениот картон се издава врз основа на издадена полиса за осигурување на автомобилска одговорност од основната компанија и е замена за полисата за осигорување  од автомобилска одговорност издадена од матичната земја со важност за сите земји-членки наведени во полисата.

Зелениот картон всушност е проширување на осигурувањето  од автомобилска одговорност надвор од границите на Р.Македонија, е задолжителен тип на осигурување и истата мора да се поседува кога со возило се напушта државата.

Зелениот картон е гаранција дека во случај на штетен настан во кој учествува возилото со кое  управувате во странство дека штетата ќе биде соодветно надоместена од страна на компанијата кон лицето возилото на кое му е предизвикана штета.