Дозвола (Одобрение) за управување со туѓо моторно возило

ДТВ се издава на граѓани на Р.Македонија на основа на овластување од сопственикот на возилото во присуство на сопственикот и лицето на кое му се дава возилото на користење.
Рок на важност на ДТВ е една година или помалку ако тоа го бара сопственикот на возилото.

ОД ФИЗИЧКО НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Потребни документи
– Сообраќајна дозвола
– Лична карта на сопственикот
– Пасош на корисникот
– Лично присуство на давателот и на корисникот на возилото

цена: 485 денари

ОД ПРАВНО НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Потребни документи
– Сообраќајна дозвола
– Писмено овластување-барање (од правното лице до АМД) за издавање на ДТВ со сите податоци за возилото
– Пасош на корисникот и негово лично присуство

цена: 485 денари

Меѓународни документи

Согласно со потпишаните конвенции и правните регулативи на Република Македонија, за патување со моторно возило надвор од државата потребни се следниве документи:
  • Меѓународната возачка дозвола која се издава согласно со Меѓународната конвенција за сообраќај на патиштата, усвоена на 8 ноември 1968 година во Виена.
  • Одобрение за управување туѓо моторно возило кое се издава врз основа на овластувањата на АМД добиени од страна на FIA – организација којашто ги обединува сите Авто-Мото и Туринг Клубови, како и Здруженија на светско ниво.
  • Зелен картон
Технички преглед
034 218 987

Технички преглед на возилото претставува задолжителна проверка на техничката исправност на возилото со цел за безбедно вклучување на истото во јавниот сообраќај.