Вонреден технички преглед
Вонреден технички преглед се врши кога униформиран полициски службеник ке го исклучи возилото од сообракај и ќе го упати на преглед поради организирани контроли или техничка неисправност битна за безбедноста на сообракајот
Вонреден технички преглед може да се изврши и на натоварено возило и само на одредени системи, составни делови и самостојни технички единици за кои возилото се упатува на преглед.
Вонреден технички преглед се врши возило на кое е извршена поправка на системите, составните делови, самостојните технички единици, битни за безбедноста на сообракајот а кои биле оштетени при случување на сообракајна незгода.
©2017 АМД ДИЧО ПАНОВ Гевгелија. Сите права се заштитени. Дизајнирано од: epoha

Search