Редовен 6 месечен технички преглед

Шестмесечен технички преглед се врши на возила кои законодавецот ги има посебно дефинирано,а кои заради карактерот карактерот на експлоатација, бараат зачестена контрола н апропишани системи, составни делови, самостојни технички единици,опрема и пропишани барања во поглед на заштита на животната средина и тоа:

 • возила за јавен превоз на патници;
 • автобуси;
 • возила што се употребуваат за оспособување на кандидати за возачи,
 • возила што се употребуваат за превоз на група деца,
 • возила што се опремени како возила со право на првенство на минување, односно возила за придружба,освен возила кои се користат од противпожарните служби за гасење пожар, што по облик и намена се возила за гасење пожар,
 • возила за изнајмување (рент-а-кар) и
 • возила за превоз на опасни материи.

Шестмесечниот технички преглед на возилото не се разликува битно од прегледот кои се врши при редовен технички преглед но се дава поголемо внимание на виталните системи на возилото (систем за сопирање, управување, состојба на пневматици, уредот за поврзување на влечното и приклучното возило и сл.)

Бесплатни услуги

Технички преглед и регистрација на вашето моторно возило можете да извршите во станицата за Технички преглед на АМД “Гевгелија“ Гевгелија со што ги добивате следните бесплатни услуги:

 • Бесплатно балансирање на 2 тркала (кај патнички возила)
 • Бесплатна проверка на издувните гасови на дизел моторите и проверка и подесување на истите на бензинските мотори
 • Бесплатна замена на маслото во моторот (кај патнички возила)
 • Бесплатно подесување на светлото на фаровите
 • Бесплатна проверка на предниот и задниот трап и системот за кочење
 • Бесплатно шлепување до 20 км на локално ниво на дефектно или оштетено возило во случај на сообраќајна незгода. Под локално ниво се подразбира територијата на поранешна општина Гевгелија, (Гевгелија, Миравци, Богданци, Дојран). Бесплатната услуга не важи доклку возилото кое треба да се шлепува се наоѓа надвор од горенаведеното подрачје.
Технички преглед
034 218 987

Технички преглед на возилото претставува задолжителна проверка на техничката исправност на возилото со цел за безбедно вклучување на истото во јавниот сообраќај.