Почитувани корисници,
Мислењето на корисникот на услугата треба да биде императив во работата на давателот на услугата. Оттука, ќе го цениме Вашето мислење со цел за подобрување на услугите кон Вас преку доставени ЖАЛБИ, ПОФАЛБИ и СУГЕСТИИ за нашата работа.