Search

А-тест на плински уред

Одобрување на преправено возило во кое дополнително е вграден Уред за погон на возилото на течен нафтен гас (ТНГ), е постапка за испитување на преправено возило со вграден Уред за ТНГ (течен нафтен гас).

          При испитување на преправено возило со вграден уред за течен нафтен гас, се испитуваат конструктивните особини, функционалност и техничко-безбедносните својства на преправените односно нововградени уреди, како и нивното влијание врз функционирањето и техничко-безбедносните својства на другите уреди од возилото и возилото во целост.

Потребни документи за отпочнување на постапка за Одобрување на преправено возило со вграден уред за ТНГ:

 • Барање за А-тест (се пополнува во Станицата за технички преглед);
 • Сообраќајна дозвола од возилото или доказ за сопственост;
 • Записник за А-тест (се изготвува од страна на контролорите во Станицата за технички преглед);
 • Упатница за А-тест (Се издава од МВР до правно лице лиценцирано за вршење на А-тест);
 • Документација од вградувачот на уредот и копија од овластувањето;

По извршеното испитување, АМД Гевгелија издава потврда за сообразност за преправено/поправено возило и известување до МВР за внесување на преправката во сообраќајната дозвола.

Бесплатни услуги

Со извршен технички преглед на ПАТНИЧКО МОТОРНО ВОЗИЛО  корисниците на услуга ги добиваат следните бесплатни услуги:

 • Превентивен технички преглед во текот на регистрационата година (Важи за сите категории на возила);
 • Бесплатен шлеп до 40 км за дефектно или оштетено возило во сообраќајна незгода од цела територија на Р.Македонија за услуга користена од АМСМ;
 • Бесплатно балансирање на 2 гуми;
 • Бесплатна замена и балансирање на гуми купени од автосервисот на АМД Гевгелија;
 • Бесплатна замена на филтер и масло за мотор, за филтер и масло купени од автосервисот на АМД Гевгелија;
 • 20% попуст на работна рака за услуги користени во автосервисот на АМД Гевгелија;
 • Бесплатна проверка на антифриз и глицерин;

Услугите може да ги користите во зависност од Вашите потреби. Со користење на бесплатните услуги на годишно ниово може да заштедите до 4.000,00 денари;