Search

Автомобилска одговорност

Осигурувањето од автоодговорност е законски задолжително осигурување кое се склучува при регистрација на мотоните возила. Со ова осигурување се осигурува одговорноста на сопственикот односно корисникот на моторното возило за штетите кои ќе ги причини на трети лица со користење на возилото.

Доколку сопственикот односно корисникот на моторното возило поради сопствена грешка управувајќи го моторното возило причини штета (материјална и нематеријална) на друго моторно возило или трети лица тогаш со полисата за автоодговорност компанијата наместо Вас ќе ги покрие трошоците за настанатата штета доколку се почитуваат условите предвидени во автоодговорноста.

Но доколку возачот управувајќи го возилото направил штета но ги управувал возилото без возачка дозвола, бил под дејство на алкохол, психотропни супстанци и други услови забранети со условите за автоодговорност, тогаш полисата за автоодговорност не ја покрива настанатата штета, односно штетата ќе биде исплатена од компанијата исплатувач на штетата ќе побара надомест од причинителот на штетата за испатениот износ (надоместена штета) зголемен со други споредни трошоци како камата и трошоци за постапка за присилна наплата.

АМСМАВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

Амд Гевгелија – АМСМ АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ 

https://www.facebook.com/amdgevgelija/https://www.facebook.com/amdgevgelija/ 

АМД Гевгелија – АМСМ АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

Амд Гевгелија – соработка со амсм услуги

https://www.facebook.com/amdgevgelija/ 

АМСМ АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

ЗА БЕЗГРИЖНИ СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА!– Центар за возила, врши активности и услуги кои се однесуваат на возилата, нивното одобрување, проверка на безбедносните карактеристики, еколошките подобрувања, исплонетост на услови за вршење дејност и други услуги во врска со моторните и приклучни возила.АМД “Гевгелија“ – Гевгелија во соработка со АМСМ Услуги – Центар за возила, врши активности и услуги кои се однесуваат на возилата, нивното одобрување, проверка на безбедносните карактеристики, еколошките подобрувања, исплонетост на услови за вршење дејност и други услуги во врска со моторните и приклучни возила.А

Центар за возила, врши активности и услуги кои се однесуваат на возилата, нивното одобрување, проверка на безбедносните карактеристики, еколошките подобрувања, исплонетост на услови за вршење дејност и други услуги во врска со моторните и приклучни возила.АМД “Гевгелија“ – Гевгелија во соработка со АМСМ Услуги – Центар за возила, врши активности и услуги кои се однесуваат на возилата, нивното одобрување, проверка на безбедносните карактеристики, еколошките подобрувања, исплонетост на услови за вршење дејност и други услуги во врска со моторните и приклучни возила.

ЕВРОПА ПРЕМИУМ

ЧЛЕНСТВО И ВО ЕВРОПА ИСТО КАКО ДОМА!

БИЗНИС

ЧЛЕНСТВО И ВАШИОТ БИЗНИС НИКОГАШ НЕМА ДА ЗАСТАНЕ!

ЕВРОПА ПРЕМИУМ

ЧЛЕНСТВО И ВО ЕВРОПА ИСТО КАКО ДОМА!

БИЗНИС ЕВРОПА ПРЕМИУМ

ЗА БЕЗГРИЖНИ СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА!

 

АМСМ ЧЛЕНСТВО 

Центар за возила, врши активности и услуги кои се однесуваат на возилата, нивното одобрување, проверка на безбедносните карактеристики, еколошките подобрувања, исплонетост на услови за вршење дејност и други услуги во врска со моторните и приклучни возила.АМД “Гевгелија“ – 

Гевгелија во соработка со АМСМ Услуги – Центар за возила, врши активности и услуги кои се однесуваат на возилата, нивното одобрување, проверка на безбедносните карактеристики, еколошките подобрувања, исплонетост на услови за вршење дејност и други услуги во врска со моторните и приклучни возила.  ЕВРОПА ПРЕМИУМ
АВТОМОБИЛСКО
ПАТНИЧКО
ДОМАЌИНСКО 

Амд Гевгелија -АМСМ АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ

Амд Гевгелија – АМСМ АВТОМОБИЛСКА ОДГОВОРНОСТ