АМД Гевгелија

Технички преглед

Технички преглед на возилото претставува задолжителна проверка на техничката исправност на возилото со цел за безбедно вклучување на истото во јавниот сообраќај. Можат да се регистрираат само оние моторни возила, возила на моторен погон и приклучни возила за кои на задолжителниот технички преглед ќе се утврди дека се исправни.

identifikacija

Постапка при вршење технички преглед

Техничкиот преглед на возилото го вршат двајца контролори едновремено, од кои едниот е во возилото и управува со истото, а другиот ја спроведува постапката на техничко испитување на возилото.

IMG_2901

Редовен технички преглед

Периодичниот технички преглед е детален технички преглед над моторните и приклучните возила, а се врши со преглед врз неговите пропишани системи, составни делови, самостојни технички единици …

IMG_3042

Редовен 6 месечен технички преглед

Шестмесечен технички преглед се врши на возила кои законодавецот ги има посебно дефинирано, а кои заради карактерот карактерот на експлоатација, бараат зачестена контрола на ….

vonreden

Вонреден технички преглед

Вонреден технички преглед се врши кога униформиран полициски службеник ке го исклучи возилото од сообракај и ќе го упати на преглед поради организирани контроли или техничка неисправност битна …